نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

نظرات بسته شده است.