نیکی چو از حد بگذرد

نادان خیال بد کند.

نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند.