همه بر سر زبانند و تو، در میانی جانی

نظرات بسته شده است.