همه بر سر زبانند و تو، در میانی جانی

همه بر سر زبانند و تو، در میانی جانی