هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم

هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم