نازنین ا من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم

نازنین ا من ز فکر تو به خود نیز نمی‌پردازم