ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیم

نظرات بسته شده است.