عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

نظرات بسته شده است.