ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود

نظرات بسته شده است.