ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود

ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود