تو مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

تو مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم