ترک جان عزیز بتوان گفت ترک یار عزیز نتوانیم

نظرات بسته شده است.