به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن