گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو

نیست بگو

راست بگو

گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو