عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

نظرات بسته شده است.