سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق