دلتنگم و دیدار تو درمان من است

دلتنگم و دیدار تو درمان من است