بی همگان به سر شود

بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود