بی همگان به سر شود

بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سرشود بی تو به سر نمی شود