به شادی زی

تو ای انسان

که غم اهریمنی باشد

به شادی زی تو ای انسان که غم اهریمنی باشد