چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند این نیز بگذرد

نظرات بسته شده است.