چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند این نیز بگذرد

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند سفید