غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد