برخیز و مخور غم جهان گذران

برخیز و مخور غم جهان گذران