گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست

گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست