کف دریاست صورت های عالم

ز کف بگذر اگر اهل صفایی

کف دریاست صورت های عالم