چون شدی زیبا بدان زیبا رسی

که رهاند روح را از بی‌کسی

چون شدی زیبا بدان زیبا رسی