چه توقع ز جهان گذران می داری

چه توقع ز جهان گذران می داری