چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند