چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

نظرات بسته شده است.