وه چه بی رنگ و بی نشان که منم

وه چه بی رنگ و بی نشان که منم