هزاران جان ما و بهتر از ما فدای تو که جان جان جانی

هزاران جان ما و بهتر از ما فدای تو که جان جان جانی