نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست