عشق آمد و آتش به همه عالم زد

عشق آمد و آتش به همه عالم زد