شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند

رسید کار به جایی که عقل خیره بماند

شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند رسید کار به جایی که عقل خیره بماند