زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

نظرات بسته شده است.