زلف آشفته و

خوی کرده و

خندان لب و مست

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست خطاطی