دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست

دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست