دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست

نظرات بسته شده است.