در خود بطلب هرآنچه خواهی

در خود بطلب هرآنچه خواهی