خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟

نظرات بسته شده است.