خوشتر ز عیش و

صحبت و باغ و بهار

چیست؟

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟