خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش