بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست

نظرات بسته شده است.