با هرچه دلم قرار گیرد بی تو

آتش به من اندر زن و آنم بستان

با هرچه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان