امید هیچ معجزی زه مرده نیست زنده باش.

امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش