امید هیچ معجزی زه مرده نیست زنده باش.

نظرات بسته شده است.