ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز

نظرات بسته شده است.