ارغوان
شاخه هم خون جدا مانده من
آسمان تو
چه رنگ است امروز

ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز