ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می‌آید

ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می‌آید