آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار

آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار