آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار

نظرات بسته شده است.