یادی از طرح جلدهای فراموش شده (1)

یادی از طرح جلدهای فراموش شده (1)

سال­ها پیش در دوران نوجوانی مسیر مدرسه تا خانه را پیاده می­رفتم و پول­هایم را جمع می­کردم تا ماهی 400تومان شود و از کاست فروشی سر راه یک کاست موسیقی…