آن کیست؟!

کز روی کرم

با ما

وفاداری کند!

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند