ما پراکندگان مجموعیم…

یار غایب است و در نظر است …

ما پراکندگان مجموعیم... یار غایب است و در نظر است ...