می‌توانید از طریق ایمیل به نشانی:
shoeibabhn@gmail.com
به من ایمیل بدهید.
آیدی تلگرام من به نشانی:

https://t.me/Shoeibabolhassani